Regulamin emisji reklamy

Agencja Usługowo Handlowa „Alimar”
Alina Matlik
ul.Wojska Polskiego 19B,42-660 Kalety
NIP: 575-137-16-33 Regon:276650474
www.alimar-reklamyonline.pl
mail: bok@alimar-reklamyonline.pl

 

REGULAMIN

Usługi i Emisji Spotów reklamowych na nośniku TELEBIM

§ 1

Informacje wstępne

Definicje

Oznaczenie pojęć użyte w Regulaminie:

1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach usługi emisji spotu reklamowego na nośniku telebim;

2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z usług emisji spotu reklamowego na nośniku telebim.

3. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Agencja – Firma prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG będąca właścicielem nośnika reklamowego- telebimu i świadcząca usługi reklamowe na nośniku dla zamawiającego.

5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

6. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki zamówień na emisję reklamy na nośniku telebim, kwestie umowy,płatności za usługę,reklamacji, odstąpienia od umowy oraz obowiązków i odpowiedzialności Zamawiającego(klienta) i wykonującego usługę (Agencję);

7. Telebim – urządzenie- multimedialny nośnik reklamowy- Zewnętrzny Ekran LED.

8. Spot Reklamowy – gotowy do wyświetlania na nośniku telebim produkt reklamowy w formie Video, Obrazu, Animacji lub Tekstu.

9. Kampania reklamowa – Liczba pakietów dostępnych w ofercie określony w wymiarze i terminie spotu reklamowego.

10. Formularz zamówienia – Formularz przesłany przez Klienta z wstępnymi informacjami określającymi wybór pakietu i długości kampanii, wykonania spotu reklamowego, udostępnienia materiałów do reklamy, itp.

11. Oferta – Przygotowana przez Agencję oferta dla Klienta na podstawie przesłanego wcześniej formularza zamówienia.

12. Umowa – pisemny dokument zawierany między Klientem, a Agencją, w którym określa się warunki formalno-prawne oraz techniczne zamawianej emisji spotu reklamowego.

13. Lokalizacjamiejsce znajdującego się telebimu i emisji spotu reklamowego.

14. Specyfikacja technicznainformacje o parametrach, formatach, materiałach, jakie powinny być przesłane do przygotowania spotu reklamowego na nośniku telebim.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych, wyświetlania spotów reklamowych Klientów na nośniku Telebim oraz świadczenia usług z nimi związanych.

2. Usługi związane z emisją spotów reklamowych na nośniku telebim, który jest własnością Agencji, prowadzone są przez Agencję Usługowo Handlową Alimar Alina Matlik, o numerach identyfikacyjnych NIP: 575-137-16-33, REGON: 276650474. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

3. Warunkiem korzystania z emisji na nośniku telebim w tym zasady zamówień,płatności, reklamacji i odstąpienia oraz odpowiedzialności stron określa niniejszy regulamin i każdy jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu i jego przestrzegania.

Kontakt z Agencją:

Adres: Agencja Usługowo-Handlowa Alimar Alina Matlik 42-660 Kalety, ul. Wojska Polskiego 19b,

Adres i miejsce nośnika telebim: 42-660 Kalety, ul. 1-go Maja 1, parking centrum handlowego w Kaletach

Adres e-mail: telebim@alimar-reklamyonline.pl

Numer telefonu: +48 661 016 804

Klient może kontaktować się z Agencją za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może Kontaktować się telefonicznie z Agencją w godzinach od 7:00 do 16:00 w późniejszych godzinach za pomocą drogi e-mailowej.

Telebim i jego lokalizacja

1. Nośnikiem emisji reklamowej jest telebim multimedialny – Ekran Led P5 o wymiarach 160x256cm i powierzchni reklamowej 4,09m2.

2. Telebim Odtwarza Formaty:

a) Video: AVI,WMV,RMVB,MP4,3GP, ASF,MPG,FLV,F4V,MKV,MOV,DAT,itp.

b) Obrazy: BMP,JPG,JPEG,PNG,PBM,PGM,PPM,XPM,XBM,

c) Tekst: Edytor tekstu,Image WORD txt Rtf,

d) Animacje: SWF, FLV,GIF

3. Lokalizacja emisji spotu reklamowego i miejsce zainstalowanego nośnika Telebim Led jest parking przy Centrum Handlowym przy ul.1-go Maja 1 w Kaletach.

§ 3

Procedury zawarcia umowy

Podstawowe informacje

1. Zamówienie na zlecenie wyświetlania emisji reklamy na nośniku telebim, Klient dokonuje poprzez podpisanie umowy w formie pisemnej podpisanej przez osobę reprezentującą Firmę lub jego pełnomocnika upoważnionego do zawierania umów w imieniu Firmy.

2. Przed podpisaniem umowy, Klient wypełnia Formularz Wstępny, który dotyczy Kampanii reklamowej z podaniem informacji niezbędnych do wykonania spotu reklamowego i podpisania umowy.
W Formularzu Wstępnym, Klient określa, czy dostarczy gotowy do emisji spot reklamowy, czy też zleci produkcje spotu reklamowego Agencji Alimar z powierzonych materiałów, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych RODO do przygotowania oferty.

3. Formularz Wstępny na emisję reklamy pobiera się ze strony www.alimar-reklamyonline.pl w zakładce Formularz na usługi Telebim.

4. Na podstawie Formularza Wstępnego, Agencja Alimar, przygotowuje ofertę z wyceną usługi i podaje cenę końcową tejże usługi.

5. Po zaakceptowaniu oferty zostaje przygotowana umowa, która jest zawierana na czas określony z podaniem warunków umowy. Umowa określa dane Zleceniodawcy, lokalizację nośnika na którym prowadzona jest kampania reklamowa, częstotliwość wyświetlania spotu, okres trwania kampanii reklamowej, datę rozpoczęcia emisji oraz długość spotu reklamowego.

6. Po podpisaniu umowy, Klient opłaca fakturę Proforma na Konto:

Numer rachunku bankowego: Alior Bank SA 52 2490 0005 0000 4500 3769 2769 i dostarcza drogą mailową niezbędne materiały do wykonania spotu reklamowego, chyba, że umowa mówi inaczej.

7. Po zaksięgowaniu wpłaty i przesłaniu kompletnych materiałów, Agencja Alimar przystępuje do wykonania spotu reklamowego.

Czas przygotowania spotu reklamowego

1. W przypadku, gdy klient przygotuje spot reklamowy we własnym zakresie, który jest zgodny ze specyfikacją techniczną oraz długością spotu według umowy, powinien go przesłać do Agencji Alimar w terminie 3 dni roboczych przed rozpoczęciem emisji kampanii reklamowej określonej w umowie.

2. W przypadku zlecenia dla Agencji Alimar wykonania spotu reklamowego, Klient zobowiązany jest do przekazania niezbędnych materiałów do produkcji spotu reklamowego w terminie do 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia emisji Kampanii reklamowej określonej w umowie.

3. Spot reklamowy lub materiał do jego produkcji musi być zgodny z warunkami oraz specyfikacją techniczną dotyczącą emisji kampanii reklamowej na nośniku telebim.

Ceny i opłaty

Opłaty za usługi reklamy na telebimie są naliczane według atualnego cennika,  czasu oraz długości zamawianego spotu reklamowego. 

Agencja “Alimar” w czasie Promocyjnych Akcji stosuje jedną z opcji : promocję cenową, czasową reklamy, długości spotu reklamowego lub łączoną cena i czas wyświetlania.

Cennik jest podany w  cenach brutto za jedno wyświetlenie.

W przypadku wielokrotności czasu emisji spotu cena za wyświetlenie obejmuje cenę podstawową lub promocyjną plus 50% ceny podstawowej i stosowana jest do wszystkich kampanii oferowanych przez Agencję.

Przykład: 10 sekundowe wyświetlanie cena podstawowa to 0,07 zł /20 sekundowe cena podstawowa 0,07+50% ceny podstawowej 0,025 zł  

§ 4

Prawa i obowiązki stron

Obowiązki i prawa Zamawiającego

1. Zleceniodawca podpisując umowę, oświadcza, że przysługują mu prawa w tym prawa autorskie do spotów reklamowych i ich treści.

2. Zleceniodawca przyjmuje o wiadomości, iż spoty reklamowe nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi aktami prawnymi ani zasadami współżycia społecznego.

3.Zleceniodawca oświadcza, że przekazane do emisji Spoty reklamowe spełniają wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz stosują się do ograniczeń obejmujących emisję reklam o treści pornograficznej.

4. W przypadku kiedy Zamawiający narusza przepisy prawa, zasad współżycia społecznego bądź praw lub interesów osób trzecich w szczególności przypadku zgłoszenia takiego żądania przez osoby trzecie lub wszczęcia postępowania przez właściwy organ, Agencja Alimar może odmówić lub wstrzymać emisję spotów reklamowych.

5. Zleceniodawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi prawami na dobrach niematerialnych, w szczególności prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami własności przemysłowej, prawem do znaków towarowych lub wzorów zdobniczych do posługiwania gotowymi spotami lub materiałami do produkcji spotów

Wykorzystywane w spocie reklamowym znaki graficzne, zdjęcia, hasła reklamowe, materiały filmowe, efekty specjalne, czcionki, postacie zostały użyte za zgodą i wiedzą ich właścicieli, a także bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich użycie.

6. Zleceniodawca po podpisaniu umowy uiszcza opłatę z góry za usługę. W razie nieopłacenia lub opóźnienia płatności Agencja Alimar ma prawo odmówić wyświetlania spotu reklamowego lub przesunąć termin emisji bez odpowiedzialności Agencji za niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

7. Zleceniodawca zwróci Agencji Alimar na pierwsze żądanie w terminie 7 dni wszelkie wydatki i koszty jakie Agencja Alimar poniosła w związku z obroną przed roszczeniami lub ich realizacją, w tym koszty doradztwa prawnego, koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zasądzone lub ustalone w ugodzie odszkodowania, zadośćuczynienia lub inne świadczenia na rzecz osób trzecich.

8. W przypadku nałożenia na Agencję Alimar grzywny lub innej kary w związku z emisją zleconej reklamy, Agencji Alimar przysługiwać będzie wobec Zleceniodawcy roszczenie o zapłatę odszkodowania pokrywającego wysokość grzywny lub innej kary.

9. Zleceniodawca ma prawo bieżącej kontroli emisji spotu reklamowego na nośniku reklamowym w sposób niezakłócający pracy Agencji lub kontroli emisji spotu reklamowego w obecności Pracownika Agencji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu kontroli.

10. Zleceniodawca ma prawo do składania reklamacji nie później niż do 7 dni po zakończeniu emisji kampanii reklamowej.

Obowiązki i prawa Agencji

1. Obowiązkiem Agencji Alimar jest prezentacja spotu reklamowego na nośniku telebim zgodnie z planem emisji i zgodnie z umową.

2. Zapewnienie sprawnego działania nośnika telebimu emisji reklamy.

3. Ochrony przekazanego spotu reklamowego wraz z nośnikiem przed utratą, uszkodzeniem, dostępem lub integracją osób trzecich z wyłączeniem osób działających na zlecenie Agencji Alimar.

4. Agencja Alimar ma prawo odmowy lub wstrzymanie emisji Spotu reklamowego wskazanych w § 4 pkt 4 przyczyn, gdy stwierdzi sprzeczność z normami etycznymi, dobrymi obyczajami, niezgodnością z obowiązującym w Polsce prawem lub narusza prawa osób trzecich i wyłącza to odpowiedzialność Agencji Alimar, wobec Zleceniodawcy z tytułu niewykonania lub nienależnego wykonania Umowy.

5. Agencja Alimar nie ponosi odpowiedzialności związanej z emisją reklamy z tytułu naruszenia praw osób trzecich.

6. Agencja zastrzega sobie prawo zaproponowania Zleceniodawcy terminu zastępczego emisji spotu reklamowego w przypadku, gdy Agencja nie może wyemitować spotu reklamowego w uzgodnionym przez strony terminie. Jeżeli zaproponowany termin emisji spotu reklamowego nie zostanie zaakceptowany przez Zleceniodawcę wynagrodzenie należne Agencji zostaje proporcjonalnie obniżone za okres w którym nie mogła wyemitować spotu reklamowego, bez prawa do roszczeń odszkodowawczych ze strony Zamawiającego.

7. Obowiązkiem Agencji jest przyjęcie i rozpatrywanie reklamacji złożonej na piśmie przez Zamawiającego.

§ 5

Awarie i przerwy w emisji.

1. Z przyczyn niezależnych od Agencji, Agencja Alimar zastrzega sobie prawo do przerw w emisji spotu reklamowego Zamawiającego w szczególności, gdy przyczyną będzie przerwa w dostawie energii elektrycznej zasilającej telebim, gwałtowne zjawiska atmosferyczne, uszkodzenia zewnętrzne nośnika przez osoby trzecie, inne techniczne awarie nośnika.

2. Przerwy w emisji o których mowa w punkcie 1, zwalniają Agencję Alimar z obowiązku realizacji zleconej kampanii reklamowej przez Zamawiającego, jednak zobowiązują Agencję do wyznaczenia nowego terminu emisji spotu reklamowego lub w uzasadnionych przypadkach do zwrotu wniesionej opłaty przez Zamawiającego naliczając proporcjonalnie uwzględniając wyemitowaną już część kampanii reklamowej.

3. W przypadku przerw w emisji trwających powyżej 48 godzin, które spowodują nie wywiązanie się przez Agencję Alimar z terminów emisji kampanii reklamowej, zawartych w umowie, Agencja zaproponuje zastępcze terminy emisji rekompensujące czas przerwy.

4. Jeżeli zaproponowane przez Agencję Alimar zastępcze terminy nie zostaną zaakceptowane przez Klienta, wynagrodzenie należne Agencji zostanie obniżone za okres, w którym Agencja nie mogła wyemitować spotu reklamowego, bez prawa do roszczeń odszkodowawczych ze strony Zamawiającego.

§ 6

Postanowienia Końcowe

1. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie www.alimar-reklamyonline.pl

2. Agencja Alimar zastrzega sobie prawo do modyfikacji i zmian regulaminu.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2022r.

Agencja Usługowo Handlowa „Alimar”
Alina Matlik
ul.Wojska Polskiego 19B,42-660 Kalety
NIP: 575-137-16-33 Regon:276650474
www.alimar-reklamyonline.pl
mail: bok@alimar-reklamyonline.pl

 

Kliknij, aby pobrać plik:

Formularz wstępny na emisję reklamy