Zasady i warunki

Agencja Usługowo Handlowa „Alimar”
Alina Matlik
ul.Wojska Polskiego 19B,42-660 Kalety
NIP: 575-137-16-33 Regon:276650474
www.alimar-reklamyonline.pl
mail: bok@alimar-reklamyonline.pl

 

 

REGULAMIN

Szkoleń i kursów Alimar Reklamy Online

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa przede wszystkim sposób i warunki korzystania z internetowej strony 

https://alimar-reklamyonline.pl, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i Umów sprzedaży

2. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom, za pośrednictwem Strony internetowej

https://alimar-reklamyonline.pl/zasady-i-warunki/

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią treść umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem (Klientem).

4. Zamówienie kursu poprzez stronę internetową jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

§ 2

Definicje

1. Użytkownik – osoba odwiedzająca platformę lub korzystająca z jej usług.

2. Konto użytkownika – indywidualny panel, z którego poziomu Użytkownik ma dostęp do zakupionych przez siebie kursów i może śledzić swoje postępy w ramach zakupionych kursów, zwane dalej Kontem, dostępny pod adresem https://alimar-reklamyonline.pl/twoj-profil/.

3. Usługodawca Agencja Usługowo Handlowa Alimar Alina Matlik, o numerach identyfikacyjnych NIP: 575-137-16-33, REGON: 276650474. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

4. Usługa kurs, testy i zadania sprawdzające oraz egzamin końcowy, a także zaświadczenie ukończenia kursu.

5. Kurs pakiet wiedzy mający postać elektronicznych materiałów zawierających zdjęcia, dokumenty elektroniczne, ćwiczenia i testy, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), na korzystanie, z których licencji udziela Usługodawca. Kurs jest jednocześnie przedmiotem Umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą.

6. Platforma – strona internetowa, znajdująca się pod adresem https://alimar-reklamyonline.pl/kursy-online/ i prowadzona przez Agencja Usługowo Handlowa Alimar Alina Matlik umożliwiająca odpłatne uzyskanie dostępu do Kursów.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy

8. Formularz rejestracji – formularz dostępny na Platformie, umożliwiający utworzenie Konta użytkownika.

9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Platformie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Kursów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu płatności.

10. Koszyk – element oprogramowania Platformy, w którym widoczne są wybrane przez Użytkownika Kursy do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów, dostępny pod adresem https://alimar-reklamyonline.pl/koszyk-kursy/.

§ 3

Kontakt

1. Adres Usługodawcy – Agencja Uslugowo Handlowa Alimar A. Matlik 42-660 Kalety

2. Adres e-mail Usługodawcy szkolenia@alimar-reklamyonline.pl

3. Numer telefonu Usługodawcy+48 662 016 804

4. Użytkownik może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

1. Do korzystania z Platformy, w tym przeglądania asortymentu Kursów oraz składania zamówień, niezbędne są:

urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką,

aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

włączona obsługa plików cookies.

2. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

§ 5

Zakładanie konta w platformie

1. Aby założyć Konto na Platformie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

Imię,

Nazwisko,

Adres e-mail.

2. Założenie Konta na Platformie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w § 4.

§ 6

Składanie zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

zarejestrować lub zalogować się do Platformy podając dane zawarte w § 5,

wybrać Kurs będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,

wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności.

2. Kurs jest dostępny od razu po zaakceptowaniu płatności.

3. Zamówienia można składać przez całą dobę.

§ 7

Ceny i metody płatności

1. Użytkownik może skorzystać z następujących metod płatności:

Płatności elektroniczne,

Płatność kartą płatniczą,

Płatność BLIKIEM,

Płatność przelewem.

PayPal

2. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Platformy.

3. Ceny kursów zamieszczone na stronie są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich.
Sprzedawca jest zwolniony przedmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług) na podstawie art.113 ust. 1 i 9 o podatku od towarów i usług.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen kursów prezentowanych na stronie, wycofywania oraz wprowadzania nowych kursów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

§ 8

Prawa autorskie Usługodawcy

1. Użytkownik nie nabywa praw autorskich do udostępnionych mu w ramach kursu materiałów.

2. Wszelkie majątkowe prawa autorskie podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 t.j. ze zm.).

3. Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej, odpłatnej licencji na indywidualną eksploatację przekazanych mu Utworów w celu osobistego użytku.

4. Utwory przekazane w związku z udziałem w kursie mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Użytkownika. Użytkownik może je kopiować i wykorzystywać bez pisemnej zgody Usługodawcy wyłącznie na użytek własny.

5. W przypadku korzystania przez Użytkownika z przekazanych materiałów w sposób inny niż określony w niniejszym paragrafie, a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy w tym zakresie, Usługodawca nałoży na Użytkownika karę umowną.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.12.2022 r.

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej.

3. Użytkownik wysyłając zamówienie akceptuje Regulamin.

 

Agencja Usługowo Handlowa „Alimar”
Alina Matlik
ul.Wojska Polskiego 19B,42-660 Kalety
NIP: 575-137-16-33 Regon:276650474
www.alimar-reklamyonline.pl
mail: bok@alimar-reklamyonline.pl